Wednesday, December 1, 2010

Perang Korea Kedua? (second korean war)

Insiden bedilan meriam di Pulau Yeonpyeong pada 23 November menarik perhatian semua. Dimana-mana, orang bercakap tentang kemungkinan Perang Korea antara Korea Utara dan Korea Selatan.


Dan ramai pula yang melihat statistik di akhbar, meramalkan perang benar-benar akan tercetus dan akan memihak kepada tentera Korea Utara (KPA- Korean People's Army) berdasarkan jumlah anggota dan persenjataan yang yang besar. Bagaimanapun, peruntukan kewangan dan kecanggihan peralatan milik tentera Korea Selatan (ROKA - Republic of Korea Army) adalah jauh mengatasi KPA, mengikut analisis militari sehingga lima nisbah satu.


Perang besar-besaran bagaimanapun adalah pilihan terakhir untuk ROKA kerana ianya akan mengakibatkan kemakmuran ekonomi yang dinikmati Korea Selatan selama beberapa dekad akan terancam dan mungkin musnah. Rakyatnya sendiri berbelah bahagi tentang rancangan memerangi KPA, walaupun kemungkinan menang peperangan itu adalah sangat tinggi.


Bagi Korea Utara pula, melancarkan perang besar-besaran pula pastinya akan menyebabkan tindakbalas keras dari PBB dan AS, bakal menyaksikan berakhirnya kekuasaan Kim Jong-il dan Parti Pekerja Koreanya menjadi seperti juga nasib rejim Saddam Hussein di Iraq. Gertakan ancaman senjata nuklear juga nampaknya setakat ini masih kurang berjaya menarik perhtian AS untuk kembali ke meja rundingan.


Dengan kekuatan senjatanya yang usang, KPA yang sedang menyaksikan perubahan tampuk pemerintah tentera dan negara dari Kim Jong-il kepada anaknya Kim Jong Un mungkin agak terdesak untuk menunjukkan keampuhan dan kekuasaan mereka kepada rakyat Korea Utara. Anggota KPA yang besar lebih 1 juta anggota itu juga menghadapi banyak masalah seperi kekurangan bekalan makanan, persenjataan dan kerapuhan moral. Lebih separuh anggota KPA kekurangan latihan ketenteraan, malahan dikerahkan pula dalam projek pertanian dan pembinaan di seluruh Korea Utara. Juruterbangnya juga menghadapi masalah kekurangan latihan yang serius akibat dari catuan bahan api. Ini pasti akan memberi kesan yang besar dalam peperangan moden yang serba mencabar.


Dasar Self-Reliance (berdikari) yang diamalkan Korea Utara sejak kejatuhan komunisme di Soviet Union dan Eropah Timur, nyata memakan diri sekarang. Keterasingan penduduknya dari sekeliling dunia, pemujaan pemimpin yang melampau (memuja Kim Jong-il dan bapanya Kim Il Sung), ketiadaan simpanan rizab matawang asing, larangan memiliki harta peribadi (seperti kereta, tanah, kebun, kedai, dan lain-lain, semuanya milik negara), kemarau panjang dan kebuluran, dasar Military-First yang menyebabkan kebanyakan hasil negara digunakan untuk ketenteraan dan pelbagai faktor lagi menyebabkan keadaan di Korea Utara sekarang amat perlu diberi perhatian.

Tuesday, September 7, 2010

Perkara 153. Perizaban kuota berkenaan dengan perkhidmatan, permit, dsb. bagi orang Melayu dan anak negeri mana-mana antara Negeri Sabah dan Sarawak.

(Artikel 153 Perlembagaan Persekutuan yang selalu dikecoh-kecoh dan menjadi bahan politik antara kaum)

(1) Menjadi tanggungjawab Yang di-Pertuan Agong untuk melindungi kedudukan istimewa orang Melayu dan anak negeri mana-mana antara Negeri Sabah dan Sarawak dan kepentingan sah kaum-kaum lain mengikut peruntukan Perkara ini.

(2) Walau apa pun apa-apa jua dalam Perlembagaan ini, tetapi tertakluk kepada peruntukan Perkara 40 dan peruntukan Perkara ini, Yang di-Pertuan Agong hendaklah menjalankan fungsinya di bawah Perlembagaan ini dan undang-undang persekutuan mengikut apa-apa cara yang perlu untuk meindungi kedudukan istimewa orang Melayu dan anak negeri mana-mana antara Negeri Sabah dan Sarawak dan untuk memastikan perizaban bagi orang Melayu dan anak negeri mana-mana antara Negeri Sabah dan Sarawak apa-apa perkadaran yang difikirkan munasabah oleh Yang di-Pertuan Agong daripada jawatan dalam perkhidmatan awam (selain perkhidmatan awam sesuatu Negeri) dan daripada biasiswa, danasiswa dan keistimewaan pendidikan atau latihan yang seumpamanya atau kemudahan khas lain yang diberikan atau diadakan oleh Kerajaan Persekutuan dan, apabila apa-apa permit atau lesen dikehendaki oleh undang-undang persekutuan bagi mengendalikan apa-apa pertukangan atau perniagaan, maka, tertakluk kepada peruntukan undang-undang itu dan Perkara ini, daripada permit dan lesen itu.

(3) Yang di-Pertuan Agong boleh, bagi memastikan, mengikut Fasal (2), perizaban bagi orang Melayu dan anak negeri mana-mana antara Negeri Sabah dan Sarawak jawatan-jawatan dalam perkhidmatan awam dan biasiswa, danasiswa dan keistimewaan pendidikan atau latihan atau kemudahan khas lain, memberikan apa-apa arahan am yang dikehendaki bagi maksud itu kepada mana-mana Suruhanjaya yang baginya Bahagian X terpakai atau kepada mana-mana pihak berkuasa yang dipertanggungkan dengan tanggungjawab bagi pemberian biasiswa, danasiswa atau keistimewaan pendidikan atau latihan atau kemudahan khas lain itu; dan Suruhanjaya atau pihak berkuasa itu hendaklah mematuhi arahan itu dengan sewajarnya.

(4) Pada menjalankan fungsinya di bawah Perlembagaan ini dan undang-undang persekutuan mengikut Fasal (1) hingga (3) Yang di-Pertuan Agong tidak boleh melucutkan mana-mana orang daripada apa-apa jawatan awam yang dipegang olehnya atau daripada terus mendapat biasiswa, danasiswa atau keistimewaan pendidikan atau latihan atau kemudahan khas lain yang dinikmati olehnya.

(5) Perkara ini tidaklah mengurangkan peruntukan Perkara 136.

(6) Jika menurut undang-undang persekutuan yang sedia ada suatu permit atau lesen dikehendaki bagi mengendalikan apa-apa pertukangan atau perniagaan, maka Yang di-Pertuan Agong boleh menjalankan fungsinya di bawah undang-undang itu mengikut apa-apa cara, atau memberikan apa-apa arahan am kepada mana-mana pihak berkuasa yang dipertanggungkan di bawah undang-undang itu dengan pemberian permit atau lesen itu, sebagaimana yang dikehendaki untuk memastikan perizaban apa-apa perkadaran daripada permit atau lesen itu bagi orang Melayu dan anak negeri mana-mana antara Negeri Sabah dan Sarawak sebagaimana yang difikirkan munasabah oleh Yang di-Pertuan Agong; dan pihak berkuasa itu hendaklaah mematuhi arahan itu dengan sewajarnya.

(7) Tiada apa-apa jua dalam Perkara ini boleh berkuat kuasa untuk melucutkan atau memberi kuasa supaya dilucutkan apa-apa hak, keistimewaan, permit atau lesen mana-mana orang, yang terakru kepada orang itu atau yang dinikmati atau dipegang oleh orang itu atau untuk memberi kuasa untuk menolak pembaharuan mana-mana permit atau lesen mana-mana orang atau untuk menolak pemberian apa-apa permit atau lesen kepada waris, pengganti atau penerima serah hak seseorang jika pembaharuan atau pemberian itu mungkin semunasabahnya dijangkakan mengikut perjalanan biasa keadaan.

(8) Walau apa pun apa-apa jua dalam Perlembagaan ini, jika menurut mana-mana undang-undang persekutuan apa-apa permit atau lesen dikehendaki bagi mengendalikan apa-apa pertukangan atau perniagaan, maka undang-undang itu boleh membuat peruntukan bagi perizaban apa-apa perkadaran daripada permit atau lesen itu bagi orang Melayu dan anak negeri mana-mana antara Negeri Sabah dan Sarawak; tetapi tiada undang-undang sedemikian boleh, bagi maksud memastikan perizaban itu—

(a) melucutkan atau memberi kuasa supaya dilucutkan apa-apa hak, keistimewaan, permit atau lesen mana-mana orang, yang terakru kepada orang itu atau yang dinikmati atau dipegang oleh orang itu; atau
(b) memberi kuasa untuk menolak pembaharuan mana-mana permit atau lesen mana-manaa orang atau untuk menolak pemberian apa-apa permit atau lesen kepada waris, pengganti atau penerima serah hak mana-mana orang jika pembaharuan atau pemberian itu mengikut peruntukan yang lain dalam undang-undang itu mungkin semunasabahnya dijangkakan mengikut perjalanan biasa keadaan, atau menghalang mana-mana orang daripada memindahkan hakmilik bersama dengan perniagaannya apa-apa lesen yang boleh dipindahkan hakmiliknya untuk mengendalikan perniagaan itu; atau
(c) jika tiada permit atau lesen dahuluya dikehendaki bagi mengendalikan pertukangan atau perniagaan itu, memberi kuasa untuk menolak pemberian permit atau lesen kepada mana-mana orang bagi mengendalikan apa-apa pertukangan atau perniagaan yang telah dijalankan olehnya secara bona fide sebaik sebelum undang-undang itu mula berkuat kuasa, atau memberi kuasa untuk menolak pembaharuan kemudiannya mana-mana permit atau lesen mana-mana orang, atau untuk menolak pemberian mana-mana permit atau lesen sedemikian kepada waris, pengganti atau penerima serah hak mana-mana orang itu jika, mengikut peruntukan yang lain dalam undang-undang itu, pembaharuan atau pemberian itu mungkin semunasabahnya dijangkakan mengikut perjalanan biasa keadaan.

(8A) Walau apa pun apa-apa jua dalam Perlembagaan ini, jika di dalam mana-mana Universiti, Kolej dan institusi pendidikan lain yang memberikan pendidikan selepas Malaysian Certificate of Education atau yang setaraf dengannya, bilangan tempat yang ditawarkan oleh pihak berkuasa yang bertanggungjawab bagi pengurusan Universiti, Kolej atau institusi pendidikan itu kepada calon-calon bagi apa-apa kursus pengajian adalah kurang daripada bilangan calon yang layak mendapat tempat-tempat itu, maka adalah sah bagi Yang di-Pertuan Agong menurut kuasa Perkara ini memberikan apa-apa arahan yang perlu kepada pihak berkuasa itu untuk memastikan perizaban apa-apa perkadaran daripada tempat-tempat itu bagi orang Melayu dan anak negeri mana-mana antara Negeri Sabah dan Sarawak sebagaimana yang difikirkan munasabah oleh Yang di-Pertuan Agong; dan pihak berkuasa itu hendaklah mematuhi arahan itu dengan sewajarnya.

(9) Tiada apa-apa jua dalam Perkara ini boleh memberi Parlimen kuasa untuk menyekat perniagaan atau pertukangan semata-mata bagi maksud perizaban bagi orang Melayu dan anak negeri mana-mana antara Negeri Sabah dan Sarawak.

(9A) Dalam Perkara ini ungkapan "anak negeri" berhubung dengan Negeri Sabah atau Sarawak hendaklah mempunyai erti yang diberikan kepadanya dalam Perkara 161A.

(10) Perlembagaan Negeri yang ber-Raja boleh membuat peruntukan yang bersamaan (dengan ubah suaian yang perlu) dengan peruntukan Perkara ini.

Saturday, August 28, 2010

Bila bukan Islam masuk ke Masjid

Ahli parlimen Serdang Teo Nie Ching berucap selepas menyampaikan bantuan pada surau al-Huda. Datuk Seri Jamil Khir Baharom, Datuk Seri Shahrizat Abdul Jalil marah dan kecewa, manakala Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Dr Mashitah Ibrahim pula berkata, tindakan nazir dan ahli jawatankuasa surau itu membenarkan orang bukan Islam memasuki ruang solat adalah tidak dibenarkan dan menyalahi hukum. MAIS dan JAKIM akan mengambil tindakan keras pada pengurusan surau. Ramai ahli politik turut serta memberi komen yang kadang-kala entah apa-apa dan mengelirukan.


Cuba lihat gambar dan cerita di bawah:


“Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-90 yang bersidang pada 1 Mac 2010 telah membincangkan Hukum Pelancong Bukan Islam Memasuki Masjid Dan Ruang Solat Utama Di Dalam Masjid.

Muzakarah telah memutuskan bahawa pelancong bukan Islam diharuskan memasuki masjid dan ruang solat dengan syarat mendapat keizinan pihak pengurusan masjid dan perlakuan serta tingkah laku mereka tidak mencemarkan kesucian masjid dan sentiasa terkawal dan beradab. Walaubagaimanapun, perbuatan berdoa atau bertafakur oleh pelancong bukan Islam mengikut cara agama mereka dalam keadaan yang boleh menimbulkan fitnah adalah dilarang.”


Jelas sekali, Majlis Fatwa membenarkan 'bukan Islam diharuskan memasuki masjid dan ruang solat dengan syarat mendapat keizinan pihak pengurusan masjid dan perlakuan serta tingkah laku mereka tidak mencemarkan kesucian masjid dan sentiasa terkawal dan beradab'.


Jika mengikut media Malaysia pula, pastilah Mufti Besar Turki SS Mustafa Cagrici dan lain-lain ulama Turki ini dituduh sesat kerana membawa dan mengajak Pope Benedict XVI ketika beliau menunaikan sembahyang bersama, di Masjid Sultan Ahmet (Masjid Biru) di Istanbul pada November 2006. Dan juga Imam Besar Masjid Raja Hussein Bin Talal, Jordan kerana menegah Pope dari menanggalkan kasutnya ketika masuk ke ruang solat masjid (karpet berjalan disediakan).


Betulkah begini? saya tidaklah mempertahankan si MP DAP tu, tapi mana yang betul jangan dikatakan betul, yang batil jangan dikatakan tidak batil.

Sunday, June 27, 2010

Adakah senjata Nuklear boleh hancurkan Asteroid Untuk Selamatkan Bumi???


Ternyata Filem Terkenal Armagedon yang dibintangi Bruce Willis itu nantinya bukan sekadar khayalan. Dalam beberapa tahun lagi, mungkin itulah pilihan terakhir yang ada untuk mengelakkan kiamat daripada melanda manusia seperti dialami dinosaour puluhan juta tahun dahulu. Dengan kemajuan teknologi memungkinan pembuatan bom atom yang dapat menghancurkan asteroid raksasa yang dapat menabrak bumi sehingga jadi kiamat.

Saat asteroid besar bersiap membedil Bumi 50 tahun mendatang, sebuah bom nuklear dilancarkan untuk membuat batu luar angkasa itu hancur berkecai. Itu adegan yang sangat menarik filem Hollywood. Itu boleh saja jadi nyata. Sebab, para ilmuwan mengatakan bom nuklear memang dapat jadi penyelamat terakhir Bumi.


Namun, ada beberapa prasyarat yang harus dipenuhi. Yakni, asteroid harus jadi ancaman yang nyata bagi Bumi dalam jangka waktu yang relatif singkat — untuk justifikasi pilihan ekstrim ini. Apalagi, tambah ilmuwan, puing-puing ledakan asteroid yang dibom nuklear turut boleh menjadi bahaya.


David Dearborn, ahli fizik Makmal Nasional Lawrence Livermore, California mendukung bom nuklear sebagai salah satu alternatif terbaik menghindarkan malapetaka Bumi. “Bom nuklear adalah bom terkuat yang kita ketahui. Ini 3 juta kali lebih efisien daripada bom kimia. Masalahnya, adalah bagaimana untuk menggunakannya,” kata dia, seperti dimuat laman Space.com, 25 Jun 2010.


Apalagi, dengan nuklear, kita boleh membawa sumber tenaga yang luar biasa ke angkasa lepas dalam kapasiti yang kecil. Namun, masalah tak berakhir dengan hanya meledakkan asteroid. Ancaman lain masih ada — puing-puing asteroid. Kata Dearborn, penting untuk mengambil kira sedemikian rupa, sehingga akhirnya hanya sebagian kecil puing sahaja yang mampu menembusi atmosfera. Dearborn membuat simulasi untuk mengetahui jumlah energi dan waktu yang efektif untuk mengalihkan asteroid dan puing-puing yang tersebar agar tidak merempuh Bumi.


Kata beliau, memecahkan asteroid sepanjang 270 meter dengan 300 kiloton sumber tenaga dapat dilakukan selama 15 hari, dengan jarak lebih dari 100 juta batu (160,000,000 km) dari Bumi. “Di luar orbit Bulan. Itu bererti Bumi tidak akan terjejas. Dipastikan 97 peratus sisa letupan asteroid tidak menuju Bumi.” Makmal Universiti California saat ini sedang merancang dan menguji senjata nuklear penghancur asteroid. Dearborn sangat yakin, ledakan nuklear dapat digunakan untuk mengubah orbit asteroid yang mengancam — sebelum menghentam dan menciptakan bencana luar biasa bagi Bumi.


Sementara itu, Pengarah NASA Lunar Science Institute dan ahli astrobiologi senior NASA Astrobiology Institute, NASA Ames Research Center, David Morrison mengatakan senjata nuklear hanya efektif dalam situasi mendesak. “Jika asteroid itu benar-benar besar dan manusia tidak memiliki banyak masa, nuklear mungkin satu-satunya penyelamat kita,” tambahnya. Laporan kajian NASA mengungkapkan, 90 peratus batu luar angkasa besar yang berpotensi mengancam Bumi telah ditemui. “Dalam beberapa tahun, kita boleh yakin bahawa tiada objek di langit yang dapat menyebabkan kehancuran Bumi. Namun begitu, masih ada jutaan objek langit yang cukup besar untuk menyapu bersih sebuah kota. Perlu waktu yang lama untuk menemukan dan mencari orbit mereka,” kata dia.


Armageddon merupakan sebuah filem horror tentang akhir zaman atau hari kiamat yang meraih anugerah Academy Award sebagai filem bencana terbaik tahun 1998. Filem ini diarah oleh Michael Bay, produsernya oleh Jerry Bruckheimer. Pelakon utama filem ini ialah Bruce Willis, Ben Affleck, Liv Tyler, Billy Bob Thornton, dan masih banyak lagi. Dilancarkan pada 1 Julai 1998 di Amerika Syarikat.

Asteroid Raksasa Mungkin Membadai Bumi pada 2014

Sebuah asteroid raksasa memang sedang mengarah ke Bumi, dan dapat menerjang planet tempat umat manusia hidup ini pada 2014! Demikian diingatkan para ahli astronomi AS dan British, Selasa. Tetapi, jangan terlalu panik. Sebab, kemungkinan besar tidak akan terjadi Armageddon (kiamat). Peluang asteroid tersebut menghentam Bumi, hanyalah bernisbah 1:909,000 sahaja.


Menurut Reuters, memetik kenyataan para ahli AS itu, asteroid ”2003 QQ47” akan dipantau secara teliti selama dua bulan mendatang. Tanggal berpotensi ia bakal menerjah Bumi, adalah 21 March 2014. Akan tetapi, para pakar astronomi AS-British tersebut mengatakan risiko perlanggaran dapat dikurangi, bergantung pada data lebih lanjut yang sedang mereka kumpulkan. Andaikata melanggar Bumi, hentaman asteroid itu akan sama dahsyatnya dengan ledakan 20 juta bom atom yang pernah dijatuhkan di Hiroshima dulu, kata seorang jurucakap Near Earth Object Information Centre (NEOIC), kepada radio BBC.


NEOIC, adalah lembaga yang dibiayai oleh kerajaan Britain. ”Objek dekat Bumi itu akan dipantau selama dua bulan, dan para ahli astronomi akan terus memerhatikannya pada masa waktu tersebut,” kata Dr Alan Fitzsimmons, salah seorang pakar NEOIC, kepada Reuters.


Asteroid-asteroid semacam ”2003 QQ47” adalah batuan-batuan yang tertinggal dari pembentukan sistem tata suria 4.4 billion tahun silam. Kebanyakan berada pada jarak yang selamat bagi Bumi, yakni di lingkaran asteroid antara Marikh (Mars) dan Musytari (Jupiter). Tetapi, pengaruh graviti planet-planet raksasa seperti Jupiter, dapat saja mendorong keluar asteroid-asteroid itu dari orbitnya dan bergerak menuju Bumi.


Asteroid Raksasa Hancurkan Bumi


Asteroid raksasa yang menghentam Bumi adalah satu-satunya penjelasan yang dapat diterima sebagai penyebab kepunahan dinosaur, kata sekumpulan ilmuwan global, Khamis (4/3), dengan harapan dapat menyelesaikan pertikaian yang telah memisahkan para ahli sains selama beberapa dekad. Satu panel yang terdiri atas 41 ilmuwan dari seluruh dunia mengkaji penelitian selama 20 tahun untuk mengesahkan penyebab kepunahan Cretaceous-Tertiary (KT), yang menciptakan “lingkungan seperti neraka” sekitar 65 juta tahun lalu dan menghapus lebih separuh dari semua spesies di planet ini. (K is the traditional abbreviation for the Cretaceous period, and T is the abbreviation for the Tertiary period.)


Pendapat ilmiah terpecah mengenai apakah kemusnahan tersebut disebabkan oleh asteroid atau oleh kegiatan gunung berapi di Deccan Traps, yang sekarang adalah India –tempat serangkaian letusan gunung berapi yang berlangsung selama 1.5 juta tahun.


Kajian terbaru itu oleh ilmuwan dari Eropah, Amerika Syarikat, Mexico, Kanada dan Jepun dan disiarkan di Science Journal mendapati bahawa asteroid dengan diameter 15 kilometer telah menghentam bumi di Chixulub –kini Mexico– adalah penyebab musnahnya era KT. “Kami sekarang memiliki bukti kukuh bahawa satu asteroid adalah penyebab kepunahan era KT. Ini memicu kebakaran yang sangat besar, gempa bumi dengan ukuran lebih dari 10 pada skala Richter, dan tanah runtuh seluas benua, yang menciptakan tsunami,” kata Joanna Morgan dari Imperial College London, penulis bersama kajian tersebut. Asteroid itu diduga telah menghentam Bumi dengan kekuatan satu billion kali lebih kuat dibandingkan dengan bom atom di Hiroshima. Morgan mengatakan “paku terakhir di keranda bagi dinosaur” hadir ketika bahan ledakan berterbangan di atmosfera, menyelimuti planet ini dalam kegelapan, sehingga menyebabkan musim dingin global dan “membunuh banyak spesies yang tak dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan cuaca sebegini”.


Para ilmuwan yang menjalankan kajian tersebut menganalisis pekerjaan ahli palaeontologi, geochemistry, contoh iklim, geofizik dan sedimentologi yang telah mengumpulkan bukti mengenai kepunahan era KT selama 20 tahun kebelakangan. Catatan geologi telah memperlihatkan peristiwa itu yang memicu kepunahan dinosaurus, iaitu dengan cepatnya merosakkan ekosistem darat dan laut, dan menurutnya hentaman asteroid tersebut “adalah satu-satunya penjelasan yang dapat diterima untuk ini”.


Peter Schulte dari University of Erlangen di Jerman, penulis utama mengenai kajian itu, mengatakan catatan fosil dengan jelas memperlihatkan kemusnahan besar-besaran sekitar 65.5 juta tahun lalu –masa yang sekarang dikenal sebagai era K-Pg. (Kejadian kepupusan K–T sekarang dikenali juga Kejadian Cretaceous–Paleogene (or K–Pg) oleh ramai saintis). Teori gunung api Deccan juga menimbulkan keraguan oleh model mengenai kimiawi atmosfera, kata kumpulan tersebut, yang memperlihatkan impak asteroid diduga telah mengeluarkan jauh lebih banyak sulfur, debu dan jelaga dalam waktu lebih singkat dibandingkan dengan ledakan gunung berapi, dan mengakibatkan kegelapan dan udara sejuk yang sangat ekstrem.


Gareth Collins, penulis lain dari Imperial College, mengatakan impak asteroid bukan hanya menciptakan “hari yang bagaikan neraka” yang menandakan pengakhiran dari 160 juta tahun kejayaan dinosaur, tapi juga menjadi hari yang sangat besar bagi haiwan mamalia. “Kepunahan KT adalah masa penting dalam sejarah Bumi, yang akhirnya melicinkan jalan bagi manusia untuk menjadi spesies dominan di Bumi,” beliau menulis di dalam komentar mengenai kajian itu, sebagaimana dikutip oleh wartawan Reuters, Kate Kelland.


sumber:

1. http://en.wikipedia.org/wiki/Cretaceous-Tertiary_extinction_event

2. Alvarez et al. Extraterrestrial cause for the Cretaceous–Tertiary extinction Science 208, 6 June 1980.

3. http://en.wikipedia.org/wiki/K-T_boundary

4. BBC News, "Asteroid danger in 2014 downplayed", 2 September 2003.

5. The Guardian, "March 2014 brings small risk of huge disaster ", 3 September 2003.

6. De Laubenfels, MW (1956). "Dinosaur Extinctions: One More Hypothesis". Journal of Paleontology 30 (1): 207–218.


Friday, May 7, 2010

Kriket SK Seri PermaiKriket ialah permainan padang yang dimainkan dengan memakai bola dan kayu pemukul serta tiga tonggak yg menjadi sasaran lemparan bola. Permainan ini dimainkan oleh dua pasukan yg setiap satunya mempunyai sebelas orang pemain. Ia berasal dari England lebih 500 tahun dahulu. Kriket ialah sejenis sukan berpasukan yang popular selepas bola sepak dan bola keranjang, dan boleh ditemui di lebih 120 buah negara.

Kelab kriket yang ditubuhkan pada tahun 2005 di Sekolah Kebangsaan Seri Permai, Bayan Baru kini telah berusia 5 tahun dan telah menempa banyak kejayaan dalam bidang sukan kriket di Pulau Pinang dan Malaysia. Kelab yang ditubuhkan pada awalnya hanyalah sebagai salah satu aktiviti ko-kurikulum sekolah ini berkembang dan kini telah menjadi salah satu pasukan kriket yang disegani lawan dalam pertandingan dan kejohanan kriket yang dianjurkan di Pulau Pinang. Kelab ini juga telah berjaya melahirkan ramai pemain kriket yang baik dan berkemahiran. Malah ramai yang telah dipilih mewakili negeri Pulau Pinang.

Guru Pembimbing Kelab Kriket SKSP ialah En Khoo Khay Keat dengan dibantu oleh En Mohd Nizaruddin. Pasukan ini turut mendapat sentuhan dari Mr Sarath Jayawardana - bekas pemain kebangsaan Sri Lanka.

Hasil dari kerja keras dan latihan yang berterusan, pasukan ini berjaya menjuarai Kejohanan Kriket MSSN Pulau Pinang 2010 yang diadakan di Sekolah Menengah Tun Syed Sheh Shahabudin, Bukit Mertajam. Semua sekolah lain ditewaskan dengan gagah, termasuklah lawan di final iaitu SK Stowel, yang juga johan kejohanan tahun lalu dapat diatasi dengan angka larian yang besar. Tahniah diucapkan...

...........SERI PERMAI UBER ALLES.......


Wednesday, February 17, 2010

Proton Persona's fuel consumption

Ada bebrapa bacaan direkodkan sepanjang perjalanan dari Kedah (Guar Chempedak) balik ke Johor (Rengit, Batu Pahat). --Persona Auto M-Line--

Highway (CNY baru2 ni)
1. isian penuh sehingga bunyi klik (walau meter baru 80% penuh) di Petronas Rengit
2. isian semula di Petronas Rawang sebanyak RM45 selepas 334km =RM0.14/km
3. isian penuh di Petronas Guar Chempedak sebanyak rm48 selepas 340km = RM0.14/km

City Driving (November 2009)
1. isian penuh sehingga bunyi klik (walau meter baru 80% penuh) di Petronas Bayan Baru
2. isian semula di Petronas Guar Chempedak selepas 5 hari memandu di kawasan sesak sebanyak RM25 selepas 130km = RM0.19/km

City Driving (Februari 2010)
1. isian penuh sehingga bunyi klik (walau meter baru 80% penuh) di Petronas Bayan Baru
2. isian semula di Petronas Guar Chempedak selepas 5 hari memandu di kawasan sesak sebanyak RM34 selepas 185km = RM0.18/km

kesimpulan aku/my conclusion =
Persona city driving RM0.18/km - RM0.19/km
Persona highway cruising - RM0.14/km

notes: Savvy AMT RM0.10/km, Saga BLM Auto RM0.15/km, Kancil 660 (M) RM0.10/km,
all from my previous calculations and experiences.

Tuesday, February 16, 2010

Cikgu makan nasi bungkus


oleh: Hamba Allah
-(dari harakahdaily)


Tidak ada lagi makan secara buffet dan ala carte kepada semua guru yang hadir berkursus atau mengikuti apa sahaja program anjuran jabatan dan Kementerian Pelajaran. Ini berikutan langkah penjimatan yang dilakukan oleh kerajaan 1Malaysia berikutan krisis kegawatan ekonomi.

Maka mungkin ada komen dan ulasan, guru di Malaysia patut bersyukur kerana masih lagi diberi makanan ketika berkursus berbanding dengan guru di beberapa negara lain yang tak diberi makan langsung!

Bagi saya jika benar keadaan negara berada dalam gawat semua pihak tanpa mengira ideologi politik perlu menerima hakikat dasar penjimatan yang dilakukan oleh kerajaan 1Malaysia.

Tapi apa yang saya pelik dalam masa yang sama ketika guru-guru disuruh makan nasi bungkus, kerajaan 1Malaysia terus menunjukkan sikap membazir dan pengurusan kewangan yang tak masuk akal.

Misalnya, gaji dan elaun polis meningkat berkali ganda ketika perkhidmatan kerajaan lain disuruh berjimat cermat dan perbelanjaan mengurus dipotong. Ada yang berkata, bersyukur dan tak usah berdengki itu dah rezeki polis.

Ini bukan soal dengki dan sebagainya. Saudara mara saya ada yang jadi pegawai kanan polis. Malah dengan pendapatan saya sekeluarga sekarang mencecah lima angka, apa yang diperolehi lebih dari cukup,Allahamdullillah.

Apa yang saya perhatikan kerajaan 1Malaysia terus menunjukkan sikap membazir dan boros. Contoh program Juara Rakyat yang dijadikan road show ke seluruh negara yang merupakan agenda Umno yang menggunakan duit rakyat sesuka hati.
Kos puluhan ribu ringgit untuk mengangkut orang ramai, makan minum, promosi dan persiapan tempat. Program berkenaan adalah program Umno kenapa perlu kerah dan paksa kakitangan kerajaan ke program berkenaan?

Semalam, Timbalan Perdana Menteri yang juga Menteri Pelajaran buat-buat terkejut apabila kajian menunjukkan 60 % pelajaran Tahun 1 tidak menguasai 3M.

Kenapa nak buat-buat terkejut, bukankkah kerajaan dah habis lebih 5 bilion untuk laksanakan PPSMI? Sibuk sangat dengan bahasa inggeris sehingga ramai murid Tahun 1 yang pastinya majoriti anak Melayu masih lagi buta huruf.

Apabila murid tak kuasai 3M, guru dikritik kerana tak laksanakan tanggungjawab. Kesian pada cikgu-cikgu sentiasa jadi mangsa bila sesuatu program Kementerian Pelajaran kerajaan 1Malaysia menemui kegagalan.

Kepada cikgu-cikgu yang sanggup ke pedalaman, berpisah dan berjauhan dengan suami isteri dan anak tercinta, bawa kerja ke sekolah sehingga ke rumah dan seringkali terpaksa mengorbankan cuti untuk melaksanakan tugas mendidik anak bangsa bersyukurlah kerana masih lagi dapat makan nasi bungkus!

Friday, February 5, 2010

Guru bangang dan bangang.....

Bila guru dibodoh-bodohkan...
Bila guru dikatakan bangang...
Siapa lagi yang akan mengajar anak-anak kamu, kamu dan kamu?
Ya.. Anak-anak bangsa...

Memang guru-guru bangang,
Menyusahkan diri mereka untuk mendidik anak bangsa yang bodoh sombong,
Memang guru-guru bodoh,
Menghabiskan wang ringgit, Menggunakan kudrat, Untuk mengajar anak-anak kamu,
Bila mana anak itu berjaya Kamu katakan anak kamu bijak pandai,
Bila anak kamu gagal Bukan kerana anak kamu malas,
Tetapi kerana guru-guru bodoh dan bangang..

Itulah... anak bangsaku...

Friday, January 1, 2010

Kemelut profesion guru akan berterusan nampaknya..

TULISAN Tan Sri Alimudin Mohd. Dom, Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia (KPPM) dan saudara Alzaman mengenai rungutan beban kerja guru jelas menunjukkan bahawa mereka langsung tidak sedar apa sebenarnya beban kerja yang sering menjadi bebelan para guru.


Kenyataan-kenyataan yang dikeluarkan oleh mereka menunjukkan bahawa mereka tidak mengerti perkembangan dunia pendidikan masa kini.

Mereka sepatutnya meninjau pendapat para guru itu sendiri apakah beban kerja tersebut dan bagaimana hendak meningkatkan kualiti pendidikan negara. Bukannya hanya sekadar meneliti laporan 'cantik' dan ungkapan 'semua berjalan lancar' dari mulut pegawai-pegawai sahaja.

Jika KPPM turun padang, jawapan yang pasti keluar daripada mulut guru-guru ialah 'buang jauh-jauh' kerja-kerja perkeranian dari senarai bidang tugas para guru. Mereka harus mengakui kerja-kerja perkeranian menganggu proses Pengajaran dan Pembelajaran (P&P) kerana seluruh warga pendidik merintih akibat gangguan tersebut.

Sebagaimana yang ditulis oleh KPPM bahawa menulis buku rekod mengajar, memeriksa buku latihan murid dan surat makluman kepada ibu bapa atau penjaga kerana itu adalah sebahagian daripada tugas profesional guru tetapi seingat saya tidak pernah para guru merungut mengenai tugas seperti itu.

Kenyataan KPPM bahawa sebagai seorang pendidik, pengajaran dan pembelajaran (P&P) tidak hanya berlaku dalam bilik darjah. Malah guru perlu mempunyai kreativiti dan inisiatif untuk melaksanakan P&P melalui aktiviti di luar bilik darjah. Seingat saya juga tidak pernah ada para guru yang merungut atau menulis di media massa mengenai kegiatan ko-kurikulum dan menganggapnya sebagai beban.

Begitu juga dengan penulisan saudara Alzaman yang mungkin sudah ketinggalan zaman yang masih dibuai oleh kata-kata hikmat dan keramat pensyarah zaman pop yeh-yeh beliau iaitu "Guru adalah segala-galanya" sedangkan hakikatnya guru-guru yang seangkatan dengan saudara Alzamanlah yang sering merungut bahawa dunia pendidikan sudah tidak seperti dahulu lagi kerana mereka dapat menilai perbezaan tugas mengajar dahulu dengan bebanan kerja perkeranian yang diletakkan di atas bahu guru-guru sekarang.

Buktinya ada yang berkira-kira untuk bersara awal malah ada yang telah berhenti kerana mereka menjadi guru kerana minat mengajar bukannya minat menjadi kerani!

Janganlah demi untuk menutup 'penindasan terhormat' terhadap guru-guru, ungkapan, perumpamaan dan istilah-istilah seperti 'guru adalah segala-galanya', 'semakin banyak tugas-tugas perkeranian dan perburuhan maka semakin profesionallah para guru' dan banyak lagi ungkapan dicipta. Sebaik-baiknya biarlah guru kekal dengan ungkapan keramat nan satu iaitu 'guru ibarat lilin membakar diri menerangi orang lain'!

Baru-baru ini Menteri Pelajaran telah melancarkan Standard Guru Malaysia (SGM) yang bertujuan untuk memartabatkan profesion perguruan ke suatu aras yang lebih tinggi. Namun pastikan ia bukan satu lagi projek yang akan mengganggu P&P para guru, yang boleh dieksploitasi oleh para pentadbir sekolah untuk menekan para guru supaya menyediakan pelbagai laporan dan statistik yang akhirnya akan digunakan oleh pihak pentadbir sebagai bukti untuk kecemerlangan kerjaya mereka sahaja!

Pentadbir sekolah berjaya merangkul pelbagai anugerah dan pujian, malangnya para guru pula semakin tertekan dan para pelajar yang akan menjadi mangsa.

NORHISYAM MOHAMAD

Alor Star, Kedah